Zweryfikuj posiadaną przez siebie wiedzę z zakresu tematyki F GAZ. Odpowiedz na zadane pytania i sprawdź z nami prawidłowość swoich odpowiedzi.

Ze stanem przegrzania mamy do czynienia gdy mówimy o?
odpowiedź ukryj
Odszraniane parownika za pomocą gorącego gazu polega na?
odpowiedź ukryj
Co nie jest jednostką ciśnienia? 
Bar, Pa, N/m2 czy kg/cm3
odpowiedź ukryj
Jaki element reguluje wartość przegrzania parownika poprzez dławienie określonej ilości czynnika chłodniczego?
odpowiedź ukryj
Wartość przegrzania parownika poprzez dławienie określonej ilości czynnika chłodniczego regulowana jest przez?
 
odpowiedź ukryj
Jak butle zawierające odzyskane odpadowe f gazy powinny być oznakowane?
 
odpowiedź ukryj
Jakimi cechami charakteryzują się alternatywne czynniki chłodnicze?
 
odpowiedź ukryj
Gdzie i do kiedy należy składać Roczne sprawozdania o SZWO i F-gazach?
 
odpowiedź ukryj
Zalecenia dotyczące sposobu regulacji wydajności parownika poprzez obroty wentylatora należy ująć w?
 
odpowiedź ukryj
Gdzie znajduje się listy wyszczególniające fluorowane gazy cieplarniane?
 
odpowiedź ukryj
Co nie jest jednostką energii? kaloria / dżul / Pa czy kWh?
 
odpowiedź ukryj
Gdzie należy zamontować zbiornik cieczy?
 
odpowiedź ukryj
Współczynnik EER ( z ang. energy efficiency rating ) rozumiemy jako?
odpowiedź ukryj
Jaka jest najkorzystniejsza regulacja wydajności sprężarki?
odpowiedź ukryj
Gdy odzyskiwany z instalacji czynnik chłodniczy jest zanieczyszczony np. kwasem, powietrzem, wilgocią należy?
odpowiedź ukryj
Kiedy należy skontrolować kartę urządzenia, książkę eksploatacji i instrukcję obsługi?
odpowiedź ukryj
Kiedy każdorazowo należy sprawdzić dokumentację urządzeń?
odpowiedź ukryj
Potencjał niszczenia warstwy ozonowej oznacza się jako?
odpowiedź ukryj
Czułość przyrządu do wykonywania kontroli szczelności urządzeń metodą pomiaru bezpośredniego wykrywających gaz, dostosowanych do użytego w systemie czynnika chłodniczego, musi wynosić co najmniej:
odpowiedź ukryj
Jak często powinna być wykonywana kontrola szczelności urządzeń zawierających powyżej 500 ton ekwiwalentu CO2 – w urządzeniach, które nie mają zainstalowanego systemu wykrywania wycieków?
odpowiedź ukryj
Olej w sprężarce pełni następujące funkcję:
odpowiedź ukryj
W karcie urządzenia powinny być zawarte następujące informacje:
odpowiedź ukryj
Które miejsca odpowiadają za najczęstsze przecieki czynnika chłodniczego w instalacji chłodniczej?
odpowiedź ukryj
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego oznaczany jest poprzez skrót: 
odpowiedź ukryj