Zweryfikuj posiadaną przez siebie wiedzę z zakresu tematyki F GAZ. Odpowiedz na zadane pytania i sprawdź z nami prawidłowość swoich odpowiedzi.

W pompie ciepła obiegi termodynamiczne następujące po sobie, przesuwają się?
odpowiedź ukryj
Jaka jest podstawowa jednostka masy w układzie SI jest?
odpowiedź ukryj
Czynnik chłodniczy CO2 w porównaniu do R134a charakteryzuje się?
odpowiedź ukryj
Jak oznacza się całkowity równoważnik tworzenia efektu cieplarnianego uwzględniający bezpośrednią zdolność czynnika do tworzenia efektu cieplarnianego oraz pośredni wpływ na jego tworzenie przez zużycie energii elektrycznej podczas eksploatacji urządzenia ziębniczego?
odpowiedź ukryj
Kontrola szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane – określa wymagania związane z kontrola szczelności urządzeń wynika z zapisów?
odpowiedź ukryj
Jeżeli temperatura skraplania jest wyższa od temperatury krytycznego punktu czynnika to skraplanie?
odpowiedź ukryj
Pod pojęciem pompy ciepła rozumiemy?
odpowiedź ukryj
Czym jest regulator ciśnienia ssania?
odpowiedź ukryj
Współczynnik COP ( ang. Coefficient Of Performance ) rozumiemy jako?
odpowiedź ukryj
Kiedy jest wymagany stały system wykrywania wycieków w instalacji chłodniczej?
odpowiedź ukryj
Co jest zamiennikiem czynnika R12 w starych instalacjach jest?
odpowiedź ukryj
Czy odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych przed końcowym unieszkodliwianiem urządzenia, oraz w stosownych przypadkach, trakcie konserwacji, lub serwisowania ruchomych urządzeń chłodniczych jest bezwzględnie wymagany?
odpowiedź ukryj
Jaka jest częstotliwość kontroli szczelności instalacji ruchomych urządzeń chłodniczych o ilości czynnika chłodniczego powyżej 5 ton ekwiwalentu CO2 nie wyposażonego w system wykrywania wycieków? 
odpowiedź ukryj
Jak w obiegu chłodniczym następujące po sobie przemiany termodynamiczne?
odpowiedź ukryj
Jakie są cechy charakterystyczne czynnika chłodniczego R452A w porównaniu do czynnika chłodniczego R404A?
odpowiedź ukryj
F-gazami nazywamy?
odpowiedź ukryj
Sformułowanie na etykiecie „Zawiera fluorowane gazy cieplarniane objęte Protokołem z Kioto” należy umieścić zawsze na:
odpowiedź ukryj
W raporcie o stanie skraplacza należy ująć zalecenie dotyczące sposobu regulacji wydajności skraplacza poprzez?
odpowiedź ukryj
Gdzie należy ująć odkształcenie rurociągów w wyniku działania próby ciśnieniowej?
odpowiedź ukryj
W jakim przypadku po naprawie urządzenia odzyskany czynnik nie staje się  odpadem ?
odpowiedź ukryj
Operator urządzenia lub instalacji jest odpowiedzialny między innymi za?
odpowiedź ukryj