Na co zwrócić uwagę przy wyborze szkolenia OZE

Sprawdź najpopularniejsze szkolenia odnawialnych źródeł energii

W obecnej rzeczywistości, coraz więcej energii pozyskujemy ze źródeł odnawialnych i niewyczerpywalnych. Jakie są odnawialne źródła energii?

OZE bazuje na wykorzystaniu naturalnych procesów zachodzących w przyrodzie, które umożliwiają produkcję energii.

Energia słoneczna - zastosowanie mają specjalne ogniwa fotowoltaiczne zbudowane z materiałów półprzewodnikowych, natomiast produkcja ciepła odbywa się przy udziale specjalnych kolektorów, które pochłaniają energię słoneczną.

Energia geotermalna - Z pomocą energii pochodzącej z wnętrza ziemi wytwarza się energię cieplną. Należy podkreślić, że to źródło może także generować energię elektryczną. To jedno z najtrudniejszych do pozyskania źródeł energii.

Energia wiatrowa - Żeby było to możliwe, stosowane są specjalne turbiny, które składają się z trzech podstawowych elementów: wieży, gondoli i wirnika. Gdy łopaty zostaną wprawione w ruch, turbiny przekształcają je w energię.

Energia wodna - Woda także może posłużyć do produkcji prądu. Poprzez wykorzystanie zapór, spiętrzeń, strumieni i systemu turbin, z ruchu wody generowana jest energia kinetyczna, która przekształca się w energię elektryczną.

Energia biomasy - Podstawowym zastosowaniem biomasy jest produkcja ciepła. Rodzaje biomasy: biomasa stała - drewno i rośliny, biomasa gazowa - biogaz, biomasa ciekła - biopaliwa.

Jaka jest najlepsza energia odnawialna?

Każde odnawialne źródło energii ma swoje wady i zalety, trudno jest wskazać najlepsze OZE. Mówiąc o najobfitszym źródle energii odnawialnej, należy wziąć pod uwagę promieniowanie słoneczne.

Szkolenie fotowoltaika:

Cel szkolenia z fotowoltaiki:

Celem jest przygotowanie uczestnika do egzaminu przed komisją UDT (urząd dozoru technicznego) oraz praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do pracy przy montażu systemów PV.

Co otrzymasz po szkoleniu?

Certyfikat ukończenia kursu zgodnie według rozporządzenia Ministra Gospodarki.
Ważność certyfikatu wynosi 12 miesięcy, w tym okresie należy zgłosić się do UDT w celu przystąpienia do egzaminu, który uprawnia na kolejne 5 lat. Po okresie 5 lat należy zrobić egzamin przypominający aby uprawnienia nie przepadły.

Program kursu:

Szkolenie w zakresie fotowoltaiki obejmuje część teoretyczną i część praktyczną (szkolenie podstawowe). Zakres wiedzy teoretycznej - Instalatorzy zostaną zapoznani z:

 • Przepisy dotyczące OZE

 • Rodzaje modułów PV

 • Podstawowe parametry

 • Zależność wielkości wyjściowych od natężenia promieniowania i temperatury modułów

 • Analiza karty katalogowej

 • Rodzaje falowników i ich budowa

 • Akumulatory dla układów PV

 • Ochrona przeciwporażeniowa

 • Konstrukcje wsporcze oraz montaż modułów

 • Dobór i optymalizacja instalacji PV

W części praktycznej instalatorzy będą wykonywali następujące umiejętności praktyczne:

 1. Praktyczne wykonanie instalacji PV.

 2. Projekt instalacji fotowoltaicznej.

 3. Dokumentacja powykonawcza.

 4. Pomiary.

 5. Odbiór i zgłoszenie do OSD.

 6. Montaż przykładowego systemu wyspowego.

Dofinansowanie na szkolenie fotowoltaiczne:

Urzędy, firmy, instytucje, zatrudniające pracowników na umowę o pracę (niezależny czas umowy), a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zatrudniające przynajmniej 1 osobę. Wielkość firmy nie ma znaczenia.

Dotacja na szkolenie z zakresu systemów fotowoltaicznych:
O przyznaniu dotacji decyduje kolejność złożenia wniosku, a także poprawnie wypełnione dokumenty i wielkość środków, jakie są do dyspozycji.

Szkolenie f-gazy:

Wymagania:
Uczestnik musi mieć ukończony 18 rok życia, mieć ukończoną co najmniej szkołę podstawową.

Szkolenie przypominające, nie jest konieczne w przypadku f-gazów. Pierwszy etap to zrobienie f-gazów dla personelu, drugi natomiast f-gazów dla przedsiębiorcy. Po otrzymaniu obu certyfikatów klient oprócz certyfikowanego instalatora oze musi nabyć uprawnienia do napełniania butli oraz twardego lutowania. W branży odnawialnych źródeł energii aby zacząć działać trzeba przed tym figurować w rejestrze certyfikowanych instalatorów. Ważne aby uczestnik odbył szkolenie w akredytowanym ośrodku szkoleniowym. Dokument potwierdzający kwalifikacje związane z f-gazami wydawany jest do 30 dni roboczych przez Urząd Dozoru Technicznego. Instalatorzy, którzy ukończyli szkolenie otrzymują potwierdzenie zdania egzaminu, należy je wysłać do UDT wraz z oświadczeniem o niekaralności, wnioskiem o wydanie certyfikatu instalatora.

Szkolenie Pomp Ciepła:

Szkolenie pomp ciepła tak jak w przypadku szkolenia z zakresu fotowoltaiki uprawnienia mają ważność 5 lat po tym okresie należy wykonać szkolenie przypominające.

Szkolenie jest podzielone na 2 dni szkolenia teoretycznego, które odbywa się online oraz szkolenie praktyczne, które jest w formie stacjonarnej w wybranej lokalizacji.

Plan szkolenia:

Teoria:

 • Zagadnienia ogólne.

 • Podstawy stosowania pomp ciepła.

 • Podstawowe właściwości fizyczne.

 • Zasady działania pomp ciepła, charakterystyka źródeł dolnych, dobór instalacji.

 • Instalacja pomp ciepła.

 • Czynności związane z modernizacją.

 • Utrzymanie w dobrym stanie pomp ciepła.

Praktyka:

 • Zasady doboru instalacji.

 • Czynności związane z zadbaniem o żywotność pompy ciepła.

 • Zgrzewanie instalacji.

Jakie warunki muszę spełnić w zakresie odnawialnych źródeł energii aby uzyskać uprawnienia?

Do kogo jest skierowane szkolenie?

Firmy instalacyjne, sanitarne oraz handlowe planujące rozpocząć działalność w zakresie instalacji PV, ubiegać się o certyfikat instalatora nadawany w zakresie mikroinstalacji i małych PV przez Urząd Dozoru Technicznego.

Warunki udziału w szkoleniu:

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przedpłata, na podany w formularzu nr konta. W razie niepojawienia się uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji z udziału w nim, pieniądze są zwracane jeśli zostanie to zgłoszone 7 dni przed terminem szkolenia. Jest możliwość jednorazowego przeniesienia na kolejną datę szkolenia.

Certyfikacja instalatorów posiadających wykształcenie zawodowe, techniczne, najmniej dwusemestralnych studiów podyplomowych:

 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik urządzeń, systemów energetyki odnawialnej wydany na podstawie przepisów ustawy.

 • Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku specjalizacji w zakresie instalacji OZE. Elektrycznych, grzewczych, cieplnych, chłodniczych i klimatyzacyjnych.

 • Zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, nie być skazanym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów i gospodarczemu obrotowi.

 • Szkolenia w zakresie odnawialnych źródeł energii:

  Kurs certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych – Osoby pragnące zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do pracy w zawodzie instalatora systemów fotowoltaicznych.

Kiedy uzyskam dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe?

Szkolenie Fotowoltaika - Przyszły instalator otrzyma certyfikat ukończenia kursu według rozporządzenia Ministra Gospodarki. Ważność certyfikatu wynosi 12 miesięcy, w tym okresie należy zgłosić się do UDT w celu przystąpienia do egzaminu, który uprawnia na kolejne 5 lat. Po okresie 5 lat należy zrobić egzamin przypominający aby uprawnienia nie przepadły.

W przypadku f-gazów szkolenie przypominające, nie jest konieczne.

Jakie terminy egzaminów ma urząd dozoru technicznego?

Jeśli chodzi o terminy egzaminów, należy przedzwonić do UDT aby dopytać o aktualne terminy, po czym umówić się i wpisać na listę. Jeśli chodzi o f-gazy egzamin przeprowadzany jest w dniu szkolenia praktycznego przez komisję Urzędu Dozoru Technicznego. W tym dniu jeżeli egzamin będzie zdany są wydawane dokumenty niezbędne do otrzymania bezterminowej plakietki (certyfikatu).


Sprawdź dostępne lokalizacje zajęć oraz planowane terminy szkoleń OZE     Harmonogram szkoleń


Przykładowe pytania i odpowiedzi przed egzaminem fgazy, pompy ciepła, PV. Przykładowe pytania egzaminacyjne

wstecz