Sprawdź jakie kwalifikacje musi posiadać

Instalator chłodnictwa i klimatyzacji

W związku z dynamicznym rozwojem rynku instalatorskiego związanego z pompami ciepła, coraz więcej osób decyduje się na zostanie certyfikowanym instalatorem. W tym celu, oprócz nabycia niezbędnej wiedzy praktycznej potrzebne są również zaświadczenia i certyfikaty. Stanowią one zarówno potwierdzenie umiejętności (jak np. napełnianie zbiorników przenośnych, lutowanie) oraz są wymagane przepisami prawa (certyfikat f-gazowy).

Zaświadczenia kwalifikacyjne wymagane przy konserwacji urządzeń technicznych spotykanych w chłodnictwie

Certyfikat f-gazowy dla personelu to nie jedyne uprawnienie którym powinien się legitymować adept branży instalatorskiej związanej z chłodnictwem i klimatyzacją. Montaż pomp ciepła czy klimatyzatorów nierozerwalnie wiąże się wykonaniem instalacji elektrycznych czyli uprawnieniami typu SEP 1kV. W tego typu instalacjach często spotyka się połączenia lutowane do wykonywania których należy posiadać jako minimum zaświadczenie o ukończeniu szkolenia obejmującego tego typu zagadnienia. Jednak wiele osób nie jest świadomych faktu, że powinno posiadać się również zaświadczenie kwalifikacyjne do napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych. Obowiązek ten wynika z ustawy o dozorze technicznym (Dz.U. z 2022, poz. 1514), która określa wymogi posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych potwierdzających praktyczne umiejętności wykonywania niektórych czynności. Takim wymogiem została objęta również osoba napełniająca przenośnie zbiorniki ciśnieniowe określana jako napełniacz butli. Zaświadczenie kwalifikacyjne wydaje najczęściej Urząd Dozoru Technicznego.

Napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych o pojemności powyżej 350 cm3

Na podstawie ustawy o dozorze technicznym powstało Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 (Dz.U. z 2019, poz. 1008) w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. Dokument ten określa, iż napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych ("butli") o pojemności powyżej 350 cm3 wymaga uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego. Zaświadczenie ma postać plastikowej dyskietki z imieniem i nazwiskiem napełniacza, analogicznie jak w przypadku certyfikatu f-gazowego dla personelu. Z lektury rozporządzenia można również się dowiedzieć na temat trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych do napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych. Odbywa się to poprzez zdanie egzaminu. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Teoria oraz praktyka przygotowująca do egzaminu praktycznego jest omówiona w ośrodku który prowadzi szkolenia. Ośrodek ten musi posiadać akredytację nadaną przez Urząd Dozoru Technicznego do prowadzenia tego typu szkoleń. Wybór akredytowanego ośrodka jest istotny dla osób ubiegających się o zaświadczenie do napełniania zbiorników przenośnych, gdyż egzamin odbywa się z reguły w ośrodku szkoleniowym ale jest prowadzany przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego. Tylko taka formuła (egzamin przed urzędnikami Urzędu Dozoru Technicznego lub Transportowego Dozoru Technicznego lub Wojskowego Dozoru Technicznego) jest podstawą do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego. Innymi słowy, samo zaświadczenie z uczestnictwa w kursie z napełniania zbiorników nie jest równoznaczne z uzyskaniem świadectwa kwalifikacyjnego z napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych. Należy również pamiętać o terminie ważności takiego zaświadczenia kwalifikacyjnego. Dokument ten jest wydawany na 10 lat - po tym okresie należy go odnowić.

Napełnianie zbiorników przenośnych jako niezbędne zaświadczenia kwalifikacyjne

Wiemy już jakie dokumenty prawne wskazują na wymóg kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i napełnianiu zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3. Wiemy też coś na temat trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze zbiorników ciśnieniowych. A jak w praktyce instalatorskiej w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych i pomp ciepła wyglądają czynności robocze związane z napełnianiem butli? Dzieje się to na wielu etapach. Przykładowo w momencie odzysku czynnika chłodniczego z instalacji oraz magazynowaniu gazów stajemy się automatycznie napełniaczami butli. Może to być związane z likwidacją stacjonarnych urządzeń chłodniczych zawierających f gazy. Ale znacznie częściej będzie to związane z czynności serwisowymi. Demontaż elementu instalacji ziębicznej (sprężarka, skraplacz) zmusza od opróżnienia (odzyskania) f gazów i tym samum do samodzielnego napełniania ciśnieniowych zbiorników przenośnych. Trudno więc wyobrazić sobie długofalową działalność w branży chłodniczej bez posiadania tego zaświadczenia.

wstecz