Jak uzyskać dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze?

Ile dofinansowania można dostać?

W programie Czyste Powietrze mogą wziąć udział właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dotacja na termomodernizację domu i wymianę źródeł ciepła zakłada maksymalną kwotę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do 66 000 zł na podstawowy poziom dofinansowania, natomiast maksymalna kwota dotacji wynosi do 99 000 zł przy podwyższonym poziomie dofinansowania oraz maksymalna kwota dotacji do 135 000 zł przy najwyższym poziomie dofinansowania.

Dodatkowo dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można uzyskać do audytu energetycznego na poziomie 100% (maksymalnie 1,2 tys. zł). Warunkiem otrzymania tej kwoty jest zrealizowany audyt energetyczny w ramach przedsięwzięcia.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że od 3 stycznia 2023 r. obowiązują nowe warunki gdzie maksymalna kwota dotacji to nawet do 136 200 zł.

Program Czyste powietrze realizowany przez Narodowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawienie jakości powietrza, które jest w bardzo złym stanie pomimo wielu inicjatyw ekologicznych zarówno na szczeblu lokalnym, regionalnym oraz państwowym.

Wsparcie finansowe może dotyczyć w szczególności :

  • Audytu energetycznego, dzięki któremu beneficjent może uzyskać szczegółową informację na temat zapotrzebowania energetycznego swojego budynku, co pozwoli dowiedzieć się jak najlepiej docieplić budynek, dobrać najefektywniejsze źródło ciepła i otrzymać maksymalną dotację,

  • Termomodernizacji budynku,

  • Wymianę okien, drzwi, bramy garażowej,

  • Ocieplenia przegród budowlanych,

  • Wymiany źródła ciepła np. zastosowanie pompy ciepła,

  • Instalacji CO i CWU,

  • montaż instalacji odzysku ciepła,

  • Mikroinstalacji fotowoltaicznej,

  • kolektorów słonecznych,

Aby dostać dofinansowanie można wystąpić również na projekty zakończone, jak i te w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Pamiętać należy jednak że rozliczeniu podlegają koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku tylko wówczas może dotyczyć danej inwestycji maksymalna kwota dotacji.

Swój projekt musisz skończyć do 30 miesięcy dla Część 1) oraz dla Część 2) programu priorytetowego „Czyste Powietrze” dla dotacji o podstawowym poziomie dofinansowania. Natomiast do 36 miesięcy - Część 3) przy realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” dla dotacji przeznaczonej do 18 miesięcy - Część 2) i Część 3) programu priorytetowego „Czyste Powietrze” dla dotacji z najwyższym dofinansowaniem

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie należy rozpatrzyć opcję podwyższonego poziomu dofinansowania. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej, w sytuacji kiedy beneficjent stara się o podwyższony poziom dofinansowania możliwa jest oczywiście do pozyskania maksymalna kwota dotacji.

Jaki jest okres wdrażania programu Czyste Powietrze ?

Program dofinansowań oraz wsparcia zadań proekologicznych gdzie uczestnik ma możliwość otrzymania bardzo wysokiej dotacji obejmuje zobowiązania, które wystąpią do 31.12.2027 roku. Data ta dotyczy czasu do kiedy podpisywane będą umowy o których mowa na tak zwanym portalu beneficjenta.

Maksymalna kwota dofinansowania możliwa do uzyskania po podpisaniu umowy dotacji jest uzależniona od dochodu otrzymywanego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Wsparcie nie tylko obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej, ale dotyczy również urządzeń o podwyższonej klasie efektywności energetycznej takich jak na przykład pompy ciepła .

Zobowiązania zaciągane przez mieszkańców mogą być realizowane w poczet spłaty kapitału kredytu na zasadach opisanych w warunkowej umowie kredytowej zarówno w gospodarstwie wieloosobowym jak i gospodarstwie jednoosobowym.

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć, oraz maksymalne kwoty dofinansowania w programie Czyste Powietrze realizowanym przez Narodowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Możliwe przedsięwzięcia obejmują zarówno wymiany źródeł ciepła, na paliwo stałe oraz zakup i montaż pomp ciepła typu powietrze-woda, jak również gruntowe pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu czy też montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Pamiętać należy, że przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe powinny uwzględniać zarówno zakup i montaż innego źródła ciepła wskazanego w Załączniku 2 do Programu do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu czyste powietrze.

Składanie wniosku , oraz obowiązki do dnia złożenia wniosku.

Wnioski składać można do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w danym województwie, w którym znajduje się budynek/lokal mieszkalny którego dotyczy przedsięwzięcie. Maksymalna kwota dotacji nie zależny od województwa w którym składane są wnioski na proekologiczne inwestycje. Nie ma tu również znaczenia fakt czy jest to gruntowa pompa ciepła czy też mikroinstalacja fotowoltaiczna.

W przypadku gospodarstw jednoosobowych kluczową rolę odgrywa właśnie fundusz ochrony środowiska, do którego docelowo następuje złożenie wniosku. To określony wojewódzki fundusz ochrony środowiska do którego wnioski należy składać wedle swojej lokalizacji wydaje decyzję co do akceptacji lub też nie kosztów kwalifikowanych, analizując przeciętny miesięczny dochód do którego wlicza się również fakt otrzymywania zasiłku stałego. Wnioski można przesłać poprzez portal beneficjenta. Analiza dochodów zawsze dotyczy okresu poprzedzającego rok złożenia wniosku, również w kwestii zasiłku okresowego. Podobnie było w analogicznych programach realizowanych na przykład przez bank ochrony środowiska, na którego barkach spoczywała kwestia analizy kosztów kwalifikowanych.

Wszystkie niezbędne dokumenty, oraz instrukcje uzupełnienia wniosków dostępne są między innymi na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl oraz na na stronach wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Można uzyskać tam wszelkie niezbędne informację między innymi na temat limitu kosztów kwalifikowanych, procedurze kończącej się na przyznaniu dotacji, zakresu obejmującego beneficjentów uprawnionych, dokumentacji projektowej oraz jak określić na przykład liczbę transz rozliczeń.

Każdy Wojewódzki fundusz ochrony środowiska pomaga wypełniać wniosek beneficjenta w ramach programu czyste powietrze. który pomaga poprawnie wypełnić wniosek

Przydatne jest, aby osoba składająca wniosek wypisał go w systemie GWD.

Wnioski składane są przez tak zwane GWD w którym , w pierwszej kolejności niezbędne jest założenie swojego konta. Jeśli wnioskodawca nie posiada podpisu elektronicznego możliwe jest wypisanie wniosku w formie papierowej. Następnie po wypełnieniu wniosku w GWD, można zatwierdzać go i poczekać aż do uzyskania statusu wniosku „oczekuje na złożenie”. Następnie drukuje się wniosek z systemu GWD i składa na nim ręczny podpis i wysyłając, go w formie papierowej z załącznikami na adres gdzie zlokalizowany jest dany Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

Co po rozliczeniu inwestycji czystego powietrza ?

Wnioskodawcy, po zakończeniu całość/części inwestycji której zakres zawarli w umowie na dotację , aby otrzymać płatność za zakres już zrealizowanych prac są w obowiązku złożyć wniosek o płatność. W tedy w zależności od tego w jakiej formie dotacji wojewódzki fundusz ochrony środowiska zdecydował zrealizowanie w danym przypadku programu czyste powietrze o przyznaniu kredytu.

Beneficjenci ubiegający się na dotacje o podwyższonym standardzie w programie czyste powietrze decydujący się na inwestycje polegające na montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej mogą ją również realizować zarówno przed jak i po otrzymaniu pozytywnej decyzji, jednak muszą się liczyć z akceptacją lub też nie wskazanych kosztów kwalifikowanych. To samo tyczy się jeśli chodzi o przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych, które co do zasady są elementem kosztów kwalifikowanych deklarowanych we wniosku opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Galeria zdjęć

wstecz