Zamów F-gazowe procedury niezbędne do kontroli UDT, wymagane  do uzyskania Certyfikatu F GAZY dla przedsiębiorcy.

Zgodnie z art. 29 ustawy przedsiębiorca prowadzący działalność i wykonujący czynności dla osób trzecich polegające na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urządzeń zawierających  F Gazy powinien posiadać Certyfikat dla przedsiębiorcy.

Zapytaj również o wypożyczenie zestawu "F-gazowego  niezbędnego do kontroli UDT", wymaganego do uzyskania Certyfikatu F GAZY dla przedsiębiorcy.

Zamów telefonicznie 32 271 47 92

W trakcie kontroli UDT przeprowadzona zostanie  między innymi weryfikacji dokumentów koniecznych do prawidłowego przeprowadzenia kontroli tzw. procedur  F-gazowych

W trakcie kontroli poza dokonaniem oględzin miejsca prowadzenia działalności  i zweryfikowaniem posiadania uprawnień personalnych oraz minimalnego wyposażenia tzw. Zestawu F gazowego, inspektor UDT  podda analizie i ocenie posiadane przez przedsiębiorcę procedury  F-gazowe.

Zapytaj również, o możliwość przeprowadzenia kontroli twojej firmy w siedzibie EKOLHOUSE przy asyście naszych specjalistów.

Jednym z bezwzględnie koniecznych warunków jest właśnie weryfikacji posiadania i stosowania procedur prowadzenia działalności oraz posiadania wdrożonego systemu dokumentowania czynności wykonywanych przez personel posiadający odpowiedni certyfikat dla personelu;

Ponadto weryfikacja będzie dotyczyła również stanu faktycznego czy  przedsiębiorca będący osobą fizyczną nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko środowisku w związku z prowadzoną działalnością albo za takie przestępstwo nie zostały skazane osoby wchodzące w skład organów przedsiębiorcy będącego osobą prawną.

wstecz