F-gazy i SZWO (substancje zubożające warstwę ozonową) są istotne z punktu widzenia ograniczania emisji substancji wpływających destrukcyjnie na warstwę ozonową oraz wywołujących tzw. efekt cieplarniany. W związku z koniecznością dostosowania się instalatorów do wymagań  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową Ekolhouse organizuje szkolenia oraz umożliwia zaopatrzenie niezbędne do certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do poszczególnych rodzajów urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

Zapraszamy na akredytowane przez UDT szkolenie z tematyki f-gazów.