Sprawdź czego możesz spodziewać się

na egzaminie teoretycznym i praktycznym z f gazów.

UE prowadzi działania zmierzające do ograniczania emisji substancji wpływających negatywnie na warstwę ozonową, a także wywołujących efekt cieplarniany. Działania polegają na wycofywaniu substancji zubożających warstwę ozonową, ale również na ograniczaniu emisji, ograniczaniu dostępności czynników chłodniczych z grupy gazów fluorowanych (są gazami cieplarnianymi).

W celu realizacji tych zadań wprowadzono grupę rozporządzeń wycofywaniu substancji zubożających warstwę ozonową Komisji Europejskiej oraz wycofywaniu substancji zubożających warstwę ozonową, regulujących sposoby postępowania z substancjami. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. jest najważniejsze w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady.

Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy zmieniającej: Certyfikaty przedsiębiorców, o których mowa w art. 29 ustawy zmienianej w art. 1, zachowują ważność i upoważniają także do wykonywania czynności naprawy i likwidacji:

Stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, a także stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenie f gazowe dzielimy na dwa etapy szkolenie teoretyczne w formie online lub offline, a także szkolenie praktyczne zakończone egzaminem UDT. Sprawdź swoją wiedzę na zaufanych stronach gdzie przygotowane są przykładowe pytania i odpowiedzi fgazowe. Kursy, które przygotuje dla Państwa jednostka akredytowana, daje możliwość uczestnictwa w szkoleniach dotyczących późniejszego serwisowanie urządzenia, a także jego konserwacji. Po pozytywnie napisanym teście kursanci otrzymają świadectwo kwalifikacji, które należy wysłać do UDT wraz z oświadczeniem o niekaralności i wnioskiem o wydanie certyfikatu, aby ubiegać się o plakietkę (bezterminowy certyfikat dla personelu).

Zadania praktyczne na egzaminie f gazy

Zadania praktyczne na szkoleniu f-gazowym:

 • Kontrola szczelności urządzeń klimatyzacyjnych i pomp ciepła, wykorzystanie elektronicznego przyrządu do wykrywania nieszczelności.

 • Ocena stanu filtra osuszacza.

 • Zmiana nastaw presostatu.

 • Lutowanie twarde (uzyskanie certyfikatu możliwe po odbytym szkoleniu teoretycznym).

 • Praktyka dotyczy także odzysku czynnika chłodniczego (możliwe uzyskanie certyfikacji na napełnianie butli).

Zaświadczenia wydane przez urząd dozoru technicznego

Po zdaniu egzaminu pozytywnym wynikiem, wydawane jest zaświadczenie kwalifikacyjne, które przekazywane jest po zakończonym egzaminie.

Jakie dokumenty wydaje UDT?

Urząd Dozoru Technicznego wydaje zaświadczenia kwalifikacyjne w formie kart plastikowych. Żadne dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje nie są wydawane. Karty zachowują ważność na zawsze, są bezterminowe.

Certyfikacja przedsiębiorców, jest kolejnym krokiem jeżeli chcemy zakładać pompy ciepła typy split oraz klimatyzację. Warunkiem spełnienia jest posiadanie certyfikatu dla personelu.

Informacje o substancjach zubożających warstwę ozonową

Substancje zubożające warstwę ozonową – Chemiczne związki organiczne zubożające warstwę ozonową, pochodne metanu i etanu. Zawierają atomy chloru, chloru i fluoru lub bromu i fluoru.

Oznakowanie substancji:

 1. Musi zawierać napis „niebezpieczne dla warstwy ozonowej”

oraz informacje o:

 1. Nazwa chemiczna substancji kontrolowanych zawierających fluorowane gazy cieplarniane,

 2. Wzór chemiczny,

 3. Nazwa handlowa,

 4. Jeśli substancja wchodząca w skład produktu jest mieszaniną substancji kontrolowanych – skład w procentach wagowych,

 5. Sposób użytkowania, który w jak najmniejszych stopniu zagraża środowisku.

Substancje kontrolowane - utylizacja, odzysk i recykling

Zgodnie z ustawą o prawie ochrony środowiska, urządzenia które zawierają kontrolowane substancje zubożające warstwę ozonową stają się odpadem wtedy gdy posiadacz jest zobowiązany do pozbycia się ich. Takie urządzenie lub instalacja staje się odpadem w chwili zmiany jego właściciela. Urządzenia należy użytkować do ich tzw. śmierci technicznej. Sprzedaż takich urządzeń jest możliwa, jeśli zostało ono opróżnione z substancji kontrolowanej. Trzeba zwrócić uwagę, że po sprzedaży urządzenie może zostać ponownie napełnione tylko substancją alternatywną. Jeśli chodzi o same substancje kontrolowane odzyskane z urządzeń to nie muszą one zostać uznane za odpad. Substancje HCFC mogą być ponownie wykorzystane do serwisowania istniejących urządzeń, natomiast substancje z grupy CFC zgodnie z rozporządzeniem 2037/2000 mogą zostać ponownie wprowadzone do obrotu, tylko i wyłącznie wtedy:

 1. Gdy przeznaczone są do unieszkodliwienia na obszarze Wspólnoty UE.
 2. Gdy są stosowane jako czynniki ułatwiające procesy chemiczne lub substraty.
 3. Gdy są używane do celów zamówień objętych pozwoleniami.
 4. Gdy są stosowane w sytuacjach wyjątkowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia 2037/2000.

W innym przypadku muszą być unieszkodliwione poprzez przekazanie podmiotowi zajmującemu się przywracaniem substancjom kontrolowanym właściwości użytkowych.

wstecz